Tilbake

Styret

Årsmelding

Regnskap

   
      Vedtekter for Nordre Fjellstølen hytteeierforening

                                  vedtatt på årsmøtet 09.04.1998

  $ 1 FORMÅL

NORDRE FJELLSTØLEN HYTTEEIERFORENING har til formål å verne om hytteeiernes (og de som disponerer hytta) felles rettigheter, og søke og ivareta deres interesser overfor de lokal grunneiere, organisasjoner og kommunale myndigheter i Sør-Aurdal.

Ved saker som berører kommunale myndigheter i Nord-Aurdal kommune utnevner  hytteeierne i det/de berørte område(r) egen saksbehandler

 

$ 2 FORENINGENS VIRKEFELT

Foreningens virkefelt er hytteområdene som har sin naturlige adkomst via veien Norstad - Gamlestølen og de områder som ligger i umiddelbal nærhet. Likeledes skal man ivareta hytteeiernes interesser i de områdene som er naturlig å regne som hyttefeltenes rekreasjonsområder.

 

$ 3 MEDLEMSSKAP/KONTINGENT

 1. Rett til medlemsskap har hytteeiere, og de som har disposisjonsrett til hytter innen det i $ 2 spesifiserte område. (Minimum ett medlemsskap pr. hytte).
  Innmelding skjer til styret.

 2. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet, og betales forskuddsvis innen 31.05 angjeldende år. Medlemsåret er kalenderåret.

 3. Styret kan beslutte et medlem strøket dersom ikke kontingent betales til rett tid.

$ 4 STYRET

 1. Styret består av 6 medlemmer. Disse velges for 2 år av gangen. Det velges fortrinnsvis 3 medlemmer hvert år, slik at kontinuitet i styret sikres.
  Styremedlemmene bør ha en viss geografisk spredning innen hyttefeltene.
  Leder velges særskilt, for øvrig konstituerer styret seg selv.

 2. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er tilstede.

 3. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbelstemme.

 4. Styret fører protokoll fra sine møter.

 5. Styret kan ikke uten fullmakt forplikte medlemmene ut over kontingenten.

$ 5 ÅRSMØTET avholdes i påsken.

Medlemmene innkalles skriftlig, og med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkalling sendes styrets årsberetning og revidert regnskap, samt redegjørelse for de saker som faller under pkt. h) nedenfor.

Årsmøtet ledes av en dirigent som blir valgt ved møtets begynnelse.

Årsmøtet behandler:

 1. Valg av dirigent

 2. Styrets beretning

 3. Årsregnskap/revisors beretning

 4. Budsjett

 5. Fastsettelse av kontingent

 6. Valg
  Valg av leder
  Valg av styremedlemmer
  Valg av revisor
  Valg av utsending /m. vara til møter i Sør-Valdres Utvikling A.L.
  Valg av utsending til møter i Norges Hytteforbund
  Valg av representant / m. vara til styret for andelslag for løypemaskin.

 7. Valg av eventuelle underutvalg

 8. Øvrige saker

 9. Eventuelt

Ved stemmegivning har hvert medlem kun en stemme. Medlemmene kan stille med stedfortreder, men denne må da forelegge skriftlig fullmakt.

Alle saker avgjøres med enkelt flertall, ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

Saker som ønskes behandlet under pkt. h), henholdsvis i), må foreligge styret minst 1 måned før årsmøtet.

 

$ 6 EKSTRAORDINÆRT MEDLEMSMØTE innkalles når styret eller minst 2/3 av medlemmene forlanger det. Innkallingen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de sakene som skal behandles.

 

$ 7 VEDTEKTSENDRINGER kan kun skje på årsmøtet, og endringsforslag forlanger 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer.

 

$ 8 FORENINGENS OPPLØSNING kan kun vedtas på årsmøtet, og forlanger 2/3 av stemmene. Stemmegivning skal skje skriftlig.